Contactmomenten

Ouders en school hebben elkaar nodig om tot een goede en volledige opvoeding van de kinderen te komen. De ouders blijven de belangrijkste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. 

Als school proberen wij het beleid uit te werken met “openheid” en dit in twee richtingen:

Zoveel mogelijk informatie te geven aan de ouders, zowel algemeen (schoolraad, oudercomité, schoolinfo, info-avond, opendeur… ) als over het kind “individueel” (leerprestaties,houding, attitudes… ).


Enkele contactmogelijkheden op een rijtje:

Het contact van elke dag

Elke dag heeft u als ouder de kans om de leerkracht te spreken (ook de gymleraar, de godsdienstleerkracht, de zorgcoördinator).

U kunt dit doen voor of na de lestijden.

Wij vragen om problemen zo vlug mogelijk met de juiste persoon te bespreken. We zoeken samen in overleg, de beste oplossing voor uw kind. De agenda is een goed hulpmiddel om een korte boodschap over te brengen naar de leerkracht.

Onthaalmoment eind augustus

Op dit contact zijn alle kleuters en leerlingen met hun ouders welkom. Op dit moment kunt u als ouder ook belangrijke achtergrondgegevens over uw kind doorgeven aan de leerkracht.

Infoavond voor de ouders van de leerlingen van het 1ste leerjaar

In de maand september kunnen de ouders van de leerlingen van het 1ste leerjaar kennismaken met de leermethode en de werking van de klas. Hoe kan ik als ouder mijn kind het best begeleiden bij de overstap van de kleuterklas naar de lagere afdeling ?

Infoavond, “open-deur” kleuterafdeling, lagere klassen

De specifieke aanpak en de concrete werking in de klas heeft geen geheimen meer na deze avond. 

Oudercontact – rapportbespreking

Zowel met Kerstmis als in juni krijgen alle ouders de gelegenheid om in een individueel gesprek met de leerkracht de vorderingen van hun kind(eren) te bespreken.

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Binnen de schoolmuren is ook geregeld overleg over de ontwikkeling van de kinderen alle betrokken partijen. Het kan dat u na of tijdens 
zo’n overleg uitgenodigd wordt. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven voor de toekomst.

Infoavond voor de ouders  van onze kleuters

In het eerste trimester komen de ouders en krijgen uitleg over de algemene visie van de kleuterklaswerking. 

Infoavond voor de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar

Informatie-avond over de studiemogelijkheden na het 6de leerjaar.

Dit kan ondersteund worden door het CLB en/of medewerkers van het secundair onderwijs.

Afscheidsreceptie: ouders en leerlingen 6de klas en schoolteam.

We nemen op een schone wijze afscheid van onze 6de-klassers.Maak gebruik van alle kansen tot gesprek. Wij weten uit ervaring dat een goede positieve samenwerking tussen ouders en school zeer gunstig is voor de betrokkenheid, het welbevinden en de prestaties van uw kind op school.